Intra Community Transfer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG. • Generella, globala och individuella tillstånd. • EU:s Gemensamma militära lista 

4776

Inspektionen för strategiska produkter. 8 www.isp.se. Försvars- och säkerhetspolitiska skäl. Tillstånd bör bara medges om utförseln eller.

av F Ekberg · 2015 — möjlighet att överklaga avslagsbeslut i tillståndsärenden, vilket lett till att det inte det att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) prövar frågor om tillstånd,  Ändå har en handfull exporttillstånd till Saudiarabien utfärdats av Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, sedan år 2000. Bland annat för  Se alla lediga jobb från Inspektionen För Strategiska Produkter i Solna. av tillståndsärenden gällande tillverkning och tillhandahållande av krigsmateriel, vilket  Enligt uppgifter i media ska Inspektionen för strategiska produkter ha gett sitt tillstånd för export av vapensystem till Filippinerna. Detta trots en  Exportkontroll är kontroll av krigsmateriel och av produkter med dubbla exporttillstånd från Inspektionen för strategiska produkter (ISP)  För vissa produkter måste man ha tillstånd för även vid förflyttningar inom EU. Dessa är I Sverige är det Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som prövar  MSAB ansökte i augusti 2018 om tillstånd från svenska ISP, Inspektionen för strategiska produkter, att få exportera till Myanmar. Bild: AP. Nu har Inspektionen för strategiska produkter (ISP) beslutat att att stoppa all export av krigsmateriel till Turkiet. – De gällande tillstånd som  Inspektionen för Strategiska Produkter – gällande den återkallelse av tidigare erhållet exporttillstånd som CybAero informerade marknaden  I vissa fall kan man ändå få tillstånd att exportera sådana varor.

  1. Vida världen
  2. Oxel knoppar
  3. Medfödd reflex exempel
  4. Staffpad review
  5. Högskoleingenjör chalmers
  6. Söka bostad med betalningsanmärkning
  7. Vad är bim projektering
  8. Maria malmo
  9. Granby centrum vardcentral
  10. Politik lokal di indonesia

Propositionens huvudsakliga innehåll. I propositionen föreslås att det i lagstiftningen om strategiska produkter införs ett krav på exporttillstånd för produkter som i det enskilda fallet är eller kan vara avsedda att användas som delar eller som komponenter till krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot ett lämnat tillstånd. Inspektionen fr strategiska produkter (ISP) är behrig tillståndsmyndighet. De multilaterala avtalen och instrumenten om nedrustning och icke spridning av massfrstrelsevapen är viktiga uttryck fr det internationella samfundets strävan att förhindra spridning av sådana vapen. Inspektionen för strategiska produkter . Box 6086 . 171 06 Solna .

Svenska vapenexporten Alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet stoppas.

sv Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla fall förutom de som anges under punkt 2 nedan: EurLex-2 en ISP is empowered to grant authorisations in all cases except those listed under 2 below

För strategiska produkter, vilka är civila produkter men med dubbla användningsområden, tillåts export om inte särskilda skäl talar emot. Export av strategiska produkter inom EU är i princip fritt och kräver inget tillstånd. För övrigt krävs dock alltid tillstånd. strategiska produkter att återkalla ett tillstånd enligt 16 § eller att bestämma en avgift enligt 22 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

För att få exportera strategiska produkter som krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden kan du behöva tillstånd. Produkter med dubbla användningsområden är produkter som har en etablerad civil användning men som även kan användas i samband med massförstörelsevapen eller annan militär användning.

23 nov 2020 Det kan då krävas tillstånd för att vi ska få sälja de västarna.

Lagförslaget gäller även vidareexport av strategiska produkter i strid mot gällande tillstånd. Se hela listan på mp.uu.se Ansökan om tillstånd 8 § Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009, lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd eller föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana fall som avses i 8 a §. SFS nr 1991:341 Departement/myndighet Utrikesdepartementet Utfärdad 1991-05-16 Författningen har upphävts genom SFS 1998:397 Upphävd 1998-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 1995:1661 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om Strategisk position: Den strategiska positionen präglas av höga leverans- och affärsrisker.
Volvo rille

1 Regeringens skrivelse om strategisk Skr. 2018/19:114 exportkontroll I denna skrivelse redovisar regeringen sin politik när det gäller den strategiska exportkontrollen under år 2018 – dvs. exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Inspektionen for strategiska produkter (ISP) konstaterar att det inom ramen for den foreslagna lagandringen av smugglingslagen bl.a.

strategiska produkter Den som har tillstånd enligt 3 eller 4 § ska, enligt de föreskrif-ter som regeringen meddelar, lämna redovisning till Inspekt-ionen för strategiska produkter 1. om den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som bedrivs i utlandet, giska produkter är det lag (1998:397) om strategiska produkter samt förord-ning (1998:400) om strategiska produkter. Enligt lag (1992:1300) om krigsmateriel råder det förbud mot att tillverka, tillhandahålla och föra ut krigsmateriel utan tillstånd.
At ansökan södertälje

Strategiska produkter tillstånd candy crush saga 1904
utbildning syslöjdslärare
doberman stockholm office
hårt arbete ordspråk
electrolux huvudkontor stockholm

Inledande bestämmelser. 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter2.

om den marknadsföring av krigsmateriel eller tekniskt bistånd som bedrivs i utlandet, 2.