Socialstyrelsen Behörighet 106 30 Stockholm. 3. Allmäntjänstgöring i Sverige, så går det till. När du har fått din läkarexamen och innan du kan ansöka om legitimation som läkare måste du göra allmäntjänstgöring, AT. Socialstyrelsen fattar beslut om att du får gör AT i Sverige.

5874

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4kap. 5§ 1–5, 6 kap. 4 § och 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen (20101:369) och beslutar följande allmänna råd. De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompe - tens (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3 patient -

Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett. ST-läkarens ansvar är. • att genomföra sin kompetensutveckling utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och gällande målbeskrivning  Socialstyrelsen. ANSÖKAN om specialistkompetens för LÄKARE med svensk legitimation efter den 1 juli 2006. Specialistkompetens i. Allmänmedicin. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8, enligt målbeskrivning för allmänmedicin, riktlinjer Hälsoval Sörmland och.

  1. Game done quick
  2. Linda lomelino chocolate cake
  3. Psykiatri falköping
  4. Akut tyreoidit
  5. Hur dras nya tv avgiften

Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska kunskapsområden som kan UR ”SOCIALSTYRELSENS MÅLBESKRIVNING FÖR AT-TJÄNSTGÖRING” 6 kap. Allmänmedicin 1§ AT-läkaren skall under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. I en sådan omfattning att målen är helt uppfyllda efter fullgjord tjänstgöring.

Handledningen bör enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:17 ges regelbundet och kontinuerligt och utgå från det individuella utbildningsprogrammet.

Socialstyrelsen prövar ansök- ningar om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke och bevis målbeskrivningen för specialistkompetens i Allmänmedicin.

• fortlöpande dokumentera uppnådd kompetensutveckling. Se hela listan på svenskpsykiatri.se Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska specialiteter i Sverige att gälla från 1 maj 2015.

3 Sammanfattning målbeskrivning specialistkompetens i allmänmedicin 3 - förteckning över ramavtalsområden Socialstyrelsen gör en behovsanalys för att 

1996, utgiven av Socialstyrelsen. SFAM Utbildningsutskottet  Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'. Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i allmänmedicin får idag bra ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning för respektive specialitet och  6 månader allmänmedicin. Du börjar din För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns  1 Mellan Huvudmannen Landstinget i Värmland, Division Allmänmedicin med AVTAL OM PROVTJÄNSTGÖRING I ALLMÄNMEDICIN ENLIGT SOCIALSTYRELSENS Denna målbeskrivning kan vara ett underlag för bedömningen av  Du får ett individuellt utformat utbildningsprogram som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vi erbjuder ett  Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  Specialistföreningens målbeskrivning, Socialstyrelsens föreskrifter enhetschef inom allmänmedicin som har drifts- och personalansvar på  Socialstyrelsen och utgör därmed Socialstyrelsens rekommendationer.

Se hela listan på svenskpsykiatri.se Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska specialiteter i Sverige att gälla från 1 maj 2015. I vidstående artikel i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid 22-24 beskriver jag vad som gäller för specialiteten 'geriatrik' och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'. Allmänmedicin, Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) med kompletterande anvisningar från Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM) Målbeskrivning och övergripande utbildningsplan utarbetade av SFAM 1996 Allmänmedicin, red Hunskår, Hovelius, studentlitteratur 2007 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4kap. 5§ 1–5, 6 kap. 4 § och 8 kap.
Af 129

Detta var bakgrunden till att jag som dåvarande ST-läkare i allmänmedicin bör-jade intressera mig för läkemedelsrelate-rade problem hos äldre. Syftet med min avhandling har varit att Intyg för din målbeskrivning finns på www.socialstyrelsen.se Anställning ST-läkare Som ST-läkare inom allmänmedicin är du tillsvidareanställd inom landstinget och har hela din lön från AT/ST-enheten, FoU-avdelningen, Landstingets ledningskontor, oavsett var inom landstinget du tjänstgör. ny målbeskrivning för ST i allmänmedicin. Marit Lindberg, som haft huvudansvaret, bedömer att hennes arbetsinsats mot - svarar två veckors heltidsarbete. Nuvarande målbeskrivning från 2008 är svår att använda då den är svårtolkad och leder till omfattande och svårhanterlig dokumentation.

De nya SOSFS 2015:8 med respektive målbeskrivningar ersätter SOSFS 2008:17. Svenska Psykiatriska Föreningens (SPF) utbildningsutskott har reviderat sina tidigare rekommendationer från 2012 och anpassat dem till de nya föreskrifterna. Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska specialiteter i Sverige att gälla från 1 maj 2015. I vidstående artikel i Svensk Geriatrik 2015; nr 3: sid 22-24 beskriver jag vad som gäller för specialiteten 'geriatrik' och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'.
Didaktiska perspektiv på lärande

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen assistansersattning
vad kostar en annons pa blocket
ericsson adr
7news live
csn lan komvux

minst 3 månader psykiatri samt minst 6 månader allmänmedicin (i slutet av målbeskrivning kan man ansöka hos Socialstyrelsen om specialistkompetens.

ANSÖKAN om specialistkompetens. Specialistkompetens i. Allmänmedicin. Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett.